Handelsvilkår

Betalingsfrister:

Konsulentassistancen honoreres efter ydede timer i henhold til FIX-IT´s gældende timepris inden for normal arbejdstid på hverdage fra kl. 07.00 – 20.00. Rejsetid faktureres efter gældende timepris. Betalingsbetingelser: Netto kontant.
Merværdiafgift eller anden offentlig afgift, som FIX-IT skal opkræve, bæres af kunden uden for den aftalte pris, ligesom forberedelsestid, rejse, opholds- og fortæringsudgifter i forbindelse med udførelse af den aftalte konsulentassistance, debiteres kunden. Alle salg er som udgangspunkt kontantsalg, hvorved at betaling skal ske straks efter endt arbejde. Skulle der være indgået en aftale omkring kredit er betalingsbetingelser som udgangspunkt 10 dage netto kontant. Kundens eventuelle egne salgs- og leveringsbetingelser har alene gyldighed, såfremt Fix-IT Consulting ApS skriftligt har anerkendt og bekræftet dette over for Kunden. Fix-IT Consulting ApS forbeholder sig ejendomsretten til det solgte, indtil fuld og endelig betaling er sket.

Erstatningsansvar:

Medmindre der foreligger grov uagtsomhed fra FIX-IT´s side, påtager FIX-IT sig intet ansvar for tab, skader, følgeskader, indirekte skader eller forøgede drifts-, salgs- eller administrationsomkostninger, uanset at sådanne tab, skader eller omkostninger kan henføres til aftalen med FIX-IT.
Kunden vil således aldrig kunne kræve erstatning for følgetab, driftstab, eller andre indirekte tab. Ved levering af standardprogrammel fra underleverandører henvises der til disses licensbetingelser, i henhold til hvilke, der udredes eventuel erstatning på de i licensbetingelserne angivne vilkår hvorefter erstatningsansvaret overgår til underleverandøren. Det samlede erstatnings beløb vil dog ikke kunne overstige 25% af kontraktsummen for den misligholdte del af leverancen og kan maksimalt udgøre kr. 100.000.

Rettigheder:

Ved anskaffelse af standardprogrammel erhverver kunden de rettigheder, som er beskrevet i programmellets licensbetingelser. Ved anskaffelse af programmel udviklet af Fix-IT erhverver kunden alene en brugsret til det leverede samt dertil hørende dokumentation i det omfang det er nødvendigt for aftalemæssig installation, afprøvning og drift samt for overholdelse af almindelige IT-sikkerhedsprocedurer.
Kunden må alene anvende programmellet i egen organisation og må ikke uden forudgående skriftlig aftale med Fix-IT overdrage programmellet til tredjepart. Fix-IT bevarer uindskrænket rådighed over de immaterielle rettigheder, der skabes ved nærværende kontrakts opfyldelse, herunder ejendomsretten, kommercielle rettigheder, retten til videreudvikling, kopiering og markedsføring af alle versioner af kildekode og dokumentation m.v. Fix-IT bevarer desuden rettigheder til egne metoder og værktøjer.

Såfremt kunden abonnere på M365 fra Microsoft via Fix-IT fakturere Fix-IT altid de gældende listepriser fra Microsoft med mindre andet er specifikt aftalt mellem kunden og Fix-IT.    Fix-IT har ingen medbestemmelse over hvilke priser / bindingsperioder Microsoft fastsætter og er i den forbindelse udelukkende en formidler af aftalen

Immaterielle rettigheder:

Enhver udførelse af konsulent ydelser sker med respekt for produkt indehavers immaterielle rettigheder. Fix-IT er uden ansvar af nogen art for kundens eventuelle handlinger i strid med disse immaterielle rettigheder.

Tavshedspligt:

FIX-IT har tavshedspligt med hensyn til oplysninger, som FIX-IT måtte blive bekendt med under arbejdets udførelse. Tavshedspligten gælder også efter aftalens ophør.

Tvistigheder:

Kunden er ikke berettiget til at tilbageholde eller nægte at betale nogen del af købesummen som følge af Kundens reklamation over en mangel. Fix-IT Consulting ApS skal afhjælpe manglen hurtigst muligt ved at foretage ombytning eller kreditering efter eget valg. Fristen for afhjælpning er afhængig af manglens art og omfang samt forholdene i øvrigt. Fix-IT Consulting ApS hæfter ikke for driftstab, avancetab, tabt arbejdsfortjeneste, tab af goodwill eller andet indirekte tab. Såfremt en betingelse i nærværende salgs- og leveringsbetingelser er ugyldig, bortfalder alene den pågældende betingelse. Den ugyldige betingelse skal herefter erstattes af en ny betingelse, som skal udformes i henhold til formålet med den ugyldige betingelse. Eventuelle tvistigheder omhandlende nærværende aftales indhold henvises til afgørelse ved domstolen i Fix-IT’s hjemme kommune.